تبلیغات
ورجه و ورجهههههه - ههههههههههههههههه

ههههههههههههههههه

دیروز رفتم پارک دیدم یه دختره خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین

نگاه میکنه رفتم یه گل چیدم و دادم

دستش پرسید: ماله منه؟ گفتم بله یهلبخند گوشه ی لبش نشست بعد

رفتم به باغبون گفتم: اون دخترو میبینی

اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلهای پارک رو میکنه! باغبون هم با بیل افتاد

دنبالش پس چی!!! فکر کردی من اهل

این جلف بازیام؟؟ فقط میخواستم ببینم یه دختره غمگین با چه سرعتی

میتونه بدووه
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 2 تیر 1395 ] [ 09:21 ب.ظ ] [ ابوووو مسلم ]